มูลนิธิเรสคิววัน ประเทศไทย (RESCUE 1 THAILAND FOUNDATION)

Rescue1_cover_B&W_forweb

ประวัติความเป็นมา

มูลนิธิเรสคิววัน ประเทศไทย (RESCUE 1 THAILAND FOUNDATION) ทะเบียนเลขที่ ๑/๒๕๕๙ ถือกำเนิดจากองค์กร Rescue 1 global ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรคริสเตียนสาธารณกุศลที่ไม่แสวงหากำไร (NGOs) โดยเริ่มต้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถูกจัดตั้งเป็นมูลนิธิเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และป้องกันความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ ในกระบวนการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์และการค้าแรงงาน ให้การช่วยเหลือฉุกเฉินและฟื้นฟูระยะยาวต่อผู้ที่รอดพ้นจากขบวนการค้ามนุษย์ ทั้งเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ รวมทั้งช่วยเหลือกลุ่มที่เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดและแสวงหาประโยชน์อันมิชอบ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก

เอกสารสำคัญจากทางราชการ

วิสัยทัศน์และนโยบาย

มูลนิธิเรสคิววัน ประเทศไทย (RESCUE 1 THAILAND FOUNDATION) ทำงานเพื่อช่วยเหลือทางด้านกายภาพ จิตใจ และการฟื้นฟูจิตวิญญาณ โดยทำงานร่วมกับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการค้ามนุษย์ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา มูลนิธิเรสคิววัน ประเทศไทย (RESCUE 1 THAILAND FOUNDATION) จึงได้เตรียมข้อมูลความรู้ บ้านพักปลอดภัย การให้การอบรมที่ช่วยบำบัดรักษาและการฟื้นฟูผู้ที่ตกเป็นเหยื่อให้คืนสู่สภาพปกติ ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิเรสคิววัน ประเทศไทย (RESCUE 1 THAILAND FOUNDATION) จึงต่อต้านผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์และผู้ค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ และถือว่าการนิ่งเฉยต่อการรับรู้ การแสวงหาผลประโยชน์ การทำร้าย เป็นสิ่งที่ผิดต่อคุณธรรมและกฎหมาย

มูลนิธิเรสคิววัน ประเทศไทย (RESCUE 1 THAILAND FOUNDATION) ตั้งเป้าหมายในการทำงานเพื่อเป็นความยุติธรรม เป็นที่ไว้วางใจ เป็นหลักประกัน เป็นความปลอดภัย เป็นสวัสดิภาพ และเป็นการป้องกัน ให้กับผู้ตกเป็นเหยื่อแต่ละคน มูลนิธิเรสคิววัน ประเทศไทย (RESCUE 1 THAILAND FOUNDATION) เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่า มีสิทธิที่จะดำรงอยู่ด้วยความปลอดภัย ไม่ว่าเขาหรือเธอจะมีอายุ เชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา เพศ ความสามารถ หรือมีความเชื่ออย่างไรก็ตาม

หลักการดำเนินงาน

อะไรที่เราทำ

แผนงานรณรงค์และป้องกัน

1.1 โครงการรู้เท่าทัน เฝ้าระวังภัย ด้านการค้ามนุษย์ (โรงเรียน / ชุมชน / องค์กรในพื้นที่)

*นำเสนอโครงการเฝ้าระวังภัยด้านการค้ามนุษย์ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (23 ก.พ. 59)

*นำเสนอโครงการเฝ้าระวังภัยด้านการค้ามนุษย์ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (28 มิ.ย. 59)

*กิจกรรมจัดบูธนิทรรศการความรู้ภัยด้านการค้ามนุษย์
– ครั้งที่ 1 ที่งานอนุสรณ์ผู้เสียสละ อ.เชียงคำ จ.พะเยา (31 ม.ค.- 7 ก.พ. 59)
– ครั้งที่ 2 ที่งานนิทรรศการแบ่งปันความรู้ ร่วมกับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. สาขาพะเยา (24 พ.ค. 59)

แผนงานช่วยเหลือ

2.1 โครงการสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้กับครอบครัวกลุ่มเสี่ยง

2.2 โครงการมอบทุนการศึกษาและสิ่งของจำเป็นกับครอบครัวกลุ่มเสี่ยง

2.3 โครงการคุณแม่วัยเยาว์

2.4 โครงการบ้านสงเคราะห์และพักพิง (บ้านพักช่วยเหลือฉุกเฉินและดูแลกลุ่มเสี่ยง)

2.5 โครงการช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างเร่งด่วน (ฉุกเฉิน) ซึ่งโครงการนี้จะเป็นโครงการเฉพาะกิจ ที่เราจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ ให้ได้รับความปลอดภัย โดยประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน, เจ้าหน้าที่ของรัฐ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, DSI, องค์กรเครือข่าย ฯลฯ

กิจกรรมอื่นๆ
*รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานกับนายอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา (14 ก.ค. 58 และ 23 ธ.ค. 58)

*สวัสดีปีใหม่และรายงานผลกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น (ม.ค. 60)

*แนะนำมูลนิธิฯ ต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา (5 ก.ค. 59)

*แนะนำมูลนิธิฯ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา (ุ6 ก.ย. 59)

*กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองล้อมรั้วด้วยรัก ณ โรงเรียนภูซางวิทยาคม จ.พะเยา (11 พ.ย. 59)

*กิจกรรมอบรมเยาวชน เรื่อง “การวางตัวที่เหมาะสมต่อเพื่อนต่างเพศ” ณ คริสตจักรแสงธรรม จ.พะเยา (12 พ.ย.59)

*กิจกรรมมอบของขวัญคริสตมาส ปี 2016
– ครั้งที่ 1 งาน “คริสตมาสรวมใจเป็นหนึ่ง” ณ ลานสนามหญ้า ร.ร.ล้านนาคริสเตียน บ้านทุ่งติ้ว อ.ภูซาง จ.พะเยา (11 ธ.ค. 59)
– ครั้งที่ 2 งานคริสตมาส “รำลึกพระคุณ” ณ หอประชุมคริสตจักรแสงธรรม อ.เชียงคำ จ.พะเยา (18 ธ.ค. 59 ช่วงเช้า)
– ครั้งที่ 3 งานคริสตมาส “รำลึกพระคุณ” ในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านผาแดงบน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ณ หอประชุมในหมู่บ้าน (18 ธ.ค. 59 ช่วงบ่าย)
– ครั้งที่ 4 งานคริสตมาส “รำลึกพระคุณ” ในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านห้วยส้าน อ.ภูซาง จ.พะเยา ณ หอประชุมในหมู่บ้าน (25 ธ.ค. 59)

ติดต่อเรา/ร่วมบริจาค/สนใจเป็นอาสาสมัคร

*แผ่นพับองค์กร
*ข้อมูลสำหรับการบริจาค

ข้อมูลอื่นๆ ในด้านการค้ามนุษย์

*คลิปความรู้เกี่ยวกับการป้องกันด้านการค้ามนุษย์ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

*คลิปสารคดีการค้ามนุษย์ : มูลนิธิกระจกเงา

*คลิปค้ามนุษย์ – MTV EXIT Thailand Human Trafficking Documentary

HELP US FIGHT HUMAN TRAFFICKING

SPREAD THE WORD